Kvalitet och miljöpolicy

Alltid hos oss

Kvalitetspolicy

Åneviks Maskintjänst har som mål att med en effektiv maskinpark samt utbildad och kunnig personal göra ett arbete som ger kunden bästa möjliga resultat.

Personalen skall vara väl motiverade genom att förstå hur deras genomförande av arbetet påverkar kunden och därigenom även det egna företaget. Man skall med effektivt och miljömedvetet arbeta skapa förtroende hos kunden och även utåt mot allmänheten.

Varje utfört uppdrag skall utgöra en rekommendation för kommande affärer.

Miljöpolicy

Åneviks Maskintjänst skall bedriva ett aktivt miljöarbete. Vi skall fortlöpande verka för att minska den miljöpåverkan som verksamheten ger upphov till genom att vidta åtgärder så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt samt miljömässigt önskvärt. Vi skall följa tillämplig miljö lagstiftning och andra för verksamheten gällande krav. Vår strävan är att de restprodukter som uppstår i samband med vår verksamhet så långt som möjligt skall källsorteras och tas om hand på ett effektivt och riktigt sätt för att återanvändas, återvinnas, deponeras eller destrueras på ett miljöriktigt sätt.

Vi eftersrävar att vid varje tillfälle införskaffa den miljömässigt bästa produkten och hantera och lagra den på ett riktigr sätt.

Våra maskiner skall vara väl rengjorda inför varje nytt uppdrag och fria från läckage. Tvätt av maskiner skall utföras i externa tvätthallar eller hos återförsäljare som har speciellt anpassade anläggningar. Genom kontinuerlig tillsyn och underhåll skall vi minimera miljöbelastningen från dem.

Vi skall kontinuerligt informera personal om företagets miljökrav och om förändringar i miljöarbetet.

Vi stävar efter att förbättra den miljö vi lever i. Anders Ånevik
Här finns vi

Industrivägen 3, 731 36 Köping

Måndag till Fredag 07.00 -16.00

Kontakt

E-post: info@anevik.se

Vi finns tillgängliga på telefon
Varje dag mellan
07.00 - 16.00.
0221 - 811 18

Kontakta oss

Vi åtar oss såväl stora som små uppdrag – välkommen att höra av dig till oss!